صدها نوع فولاد برای کاربردهای خاص وجود دارد که بر حسب نیاز و شرایط محصول تولید می شود. اگرچه پایه اصلی تولید فولاد، آهن است اما نسبت سایر عناصر موجود در آن است که به هر نوع فولاد خصوصیات خاصی می بخشد. این عناصر در آهن مذاب به صورت فروآلیاژ اضافه می شوند تا ترکیب و خصوصیات مورد نظر بدست آید و به همین دلیل نقش فروآلیاژها در تولید فولاد بسیار مهم و حیاتی است.

مواد اولیه